سنگ صبور

به امام سجاد (ع)

تمام غيرت درياست در کلام تو سبز
تموج نفس صبح در سلام تو سبز

سلام سنگ صبور قيام عاشورا!
غرور زينب کبری‌است در تمام تو سبز

پيمبری که به اعجاز يک سر بی‌تن
طلوع می‌کنی و می‌شود قيام تو سبز

هميشه جان تو می‌سوخت در غم خورشيد
امام سجده در آتش هميشه نام تو سبز

چنين که در شب زنجير رفته‌ای تا شام
طلوع صبح تشيع به اهتمام تو سبز