قافله سالار

برای حضرت زينب (س)

بشکن و روی بغض خودت پاگذار دل!
بارانی‌ام مرا به خدا واگذار دل!...

قامت ببند در شب شمشيرهای مکر
حلق بريده را به مصلا گذار دل

مانند او که قافله سالار زخم شد
برخيز و روی چشم جنون پاگذار دل

او رفت در نگاه پريشان نيزه‌ها
تا حق يار را بکند واگذار دل!

مواج باش و خطبه‌ای از سوز جان بخوان!
آتش بگير و سينه به دريا گذار دل

امشب برای حضرت زينب شکسته‌ای
خود را به‌جای حضرت زهرا گذار دل!...