عاشورا


 
تا از غربت شقایقها

                 صدای عطش می آید

                      پلکها

                    برای همیشه
          خیس خواهد ماند

              باحنجره خشک عاشورا .