تا در دل ما عشق تو پا می گیرد
سرتاسر جان عطر خدا می گیرد

ای جاری بیکران،‌ هزار اقیانوس
در مشک صداقت تو جا می گیرد.