پیام آور کربلا(حضرت زینب)

هیچکس مانـنــد زیـنب دیــن حــق یــاری نکرد

با کــلام آتــشــیـن خــویـــش دیـــنــداری نــکرد

هیــچـکـــس مانـنـد زیـنـب شـط خــون کــربــلا

در کویر تشنه ی عــالــم چـنــین جــاری نـــکرد

هیچکس در دامن عصمت چو زیـنــب در جهان

گوهــر خــون شهــیـــدان را نـگهــداری نــکرد

هیچکس ماننـد زینـب جــوجــه هــای خستــه را

در هــوای عــطــر دسـتـانــش پــرستاری نکرد

باغـــبــانی مــثـــل او بــا لالــه هـــای دلنــشیــن

دیــن حــق را در دل تــاریــخ گــلکــاری نـکرد

تا شــکوفــا سازد آن گــلها بـــه فــصل نــوبــهار

باغ را این گونه از هر خار و خس عاری نکرد

تــا دل نــــوبـــاوه ها از درد و از غـم نـشــکنـد

خون دل می خورد اما اشک خـود جـاری نکرد

با تـمـام آن مصــیـبــت ها که بــر زیـنـب رسید

در هــوای ایـن سفـر یک لحظه هم زاری نکرد

آن که با آتــش پـیــام خــون بـه قلـب شب نوشت

با هــمـان خــون حسـیـنی جلوه ی زینب نوشت