دستان بريده نعش بي سر، دجله
تنها و غريب و بي برادر ،‌ دجله
يك سوي حسين و سوي ديگر عباس
يك چشم فرات و چشم ديگر دجله