رودها سر به زیر و شرمنده

به کدامین گناه ناکرده، به کدام اشتباه، کشته شدید؟

که به پیشانی چروک زمان، مثل خطی به خون نوشته شدید

از کدام آب و گل؟ کدام اقلیم؟ از کدام آسمان؟ کجای بهشت؟

نازنینان! چگونه این همه سال، برتر از آدم و فرشته شدید؟

و خدا حتماً از همان اول، از همان روزهای آغازین

خاکتان را ز نینوا برداشت و به دریای خون، سرشته شدید

رودها سر به زیر و شرمنده، ابرها بی‏قرار و سرگردان

راویانِ همیشه عطشانِ حال و آینده و گذشته شدید

سالیانی دراز رفته هنوز، ظهر روز دهم سیه‏پوش است

و زمین ناله می‏زند خوبان! به کدامین گناه کشته شدید؟