۱
دیباچه دفتر فتوت، عباس
سر حلقه ارباب مروت، عباس

بی دست گرفت مشک را بر دندان
هر چند به تن نداشت قوت، عباس

۲
از ساغر ناب عشق سرمست شدی
در حلقه زلف یار پا بست شدی

از شوق وصال دست افشان گشتی
چندان که به بزم دوست بی دست شدی!