( پشت به خیمه ها فاصله توضیح می دهد )
دممام و سنج
اینجا تکیه محرم است
خط از همین جا آغاز می شود
وپشت به خیمه ها فاصله
توضیح می دهد :
چشم ها را بسته دوست دارد
دنبال سایه اش دراز می کشد .
دستم به بازوی کتل
نفس هام بر می خورند
در این بی کسی صدا
آقا !
توضیح هم بدهند
فاصله چشم هایش را بسته
در سایه ا ش دراز می خوابد
پاک نمی شود اما
رد خون
از این همه آسمان و سیاهی !
تکه تکه خودم شده ام
منتظرم اتفاقی
وماه بر دامنم می افتد..
محرم 86