فرستادم خونت را

 

                                 از صلات ظهر 

 

                                              در مذاق تیغ

 

                                عریان تر  کنند

 

                                                              آوردم بادها را

 

                                 تا اندوهت

 

                                در آوند گیاهان

 

                                 روان باشد

 

                                               زمین را گفتم :

 

                                                "نه آب

 

                                                   نه خاک

 

                                    داغت را سرد نگرداند ".

 

                                    سپردم سبز

 

                                    بیرق تو باشد

 

                                    تا سرو

 

                                    زود تر برسد به آسمان

 

 

 

                                  ....و رسولم را

 

                                   چشمی آفریدم

 

                                   که این همه در نگاهش زیباست!

 

                                                                                ۲۷ ذیحجه۱۴۲۷