مردی که به جستجوی دریا می رفت
با شکوه به گفتگوی دریا می رفت


هنگام نزول اشک از دیده مشک
دیدند که آبروی دریا می رفت!