دشت و غبار

مشک و آب

نام هایی

که جاوید شدند

           در چشم تو

           در دست تو

جهان همچنان

به حیرت می چرخد

و غبارها

غیرت و مروت را

               جار می زنند.