در وضعیتی پر نوسان می بارد
از شرق به غرب همچنان می بارد
با جبهه ای از سمت محرم هر سال
ده روز زمین بر آسمان می بارد
 ***
هر بار تورا نوحه تکانی کردیم
هی سینه ی سرخ بایگانی کردیم
یک بار نشد که فکرمان سرخ شود
با خنجر شمر مهربانی کردیم
    ***
یک عمر فقظ فاصله انداخته اید
هر چه دلتان خواست جدا ساخته اید
وقتی که نمای عشق یعنی من و او
«بین الحرمین» را چرا ساخته اید