الگوی صبر و استقامت(حضرت زینب س)

ای صـبح سپیده بــاغ روشن کردی
یک عالمه درد و داغ روشن کردی

رفتی تو به شام و شام عالـــم را تو
در وسعتی از چراغ روشـن کردی

****

زنــــی بـــا درد هــم آورد زینب

چــــراغ شــــام اهــــل درد زینب

اگر مردی به صبر و بردباریست

فـراتـــر از هــزاران مــرد زینب