تا سوز عطش فاجعه بار آمده است

در با شیهه درد، ذوالجناح است مگر

پای فرات شرمسار آمده است

کز مقتل عشق بی سوار آمده است