زان دست که چون پرنده بی تاب افتاد

بر سطح کرخت آبها تاب افتاد

دست تو چو رود تا ابد جاری شد

ز آن روز که در حمایت آب افتاد