دیدار بهشت

 هنگامه ی سرخ با سیاق تو خوشست

دیـدار بـهشـت  از رواق تـو   خـوشست

مـوسیقی زنـدگـی  بـه آ هـنـگ حـیـات

از سـاز حـجـاز تـا عـراق تـو خـوشست