چون غنچه لبان کوچکش را وا کرد
خندید و پر از غصه دل بابا کرد
ای کاش که می نشست بر دیده من
آن تیر که بر گلوی اصغر جا کرد