آن روز که روز کفر و دینداری بود

آن روز که نوبت وفا داری بود

دیدند به روی نیزه ها خورشیدی

کز نای بریده اش خدا جاری بود.