دریا به طلب از برهوت تو گذشت

یک قافله نعره در سکوت تو گذشت

آنروز اگر چه تشنه بودی، اما

صد رشته قنات در قنوت تو گذشت