۱۱- اصحاب امام حسین علیه السلام برای شهید شدن با یکدیگر مسابقه می دادند.
۱۲- به دستور عمر سعد ۱۰ نفر برای اسب راندن بر پشت و سینه امام حسین علیه السلام داوطلب شدند.
۱۳- این ۱۰ نفر همه ولدازنا بودند.
۱۴- تعداد سرهای بریده در کربلا ۷۸ سر بود.
۱۵- یزید به ولید نامه نوشت یا از حسین بیعت بگیر یا گردنش را بزن.
۱۶- بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آسمان خون بارید.
۱۷- بعد از شهادت امام حسین علیه السلام از زیر هر سنگ خون می جوشید.