خون در رگ دشت کربلا جوشان است
خورشید فراز نیزه خون افشان است
تا خون خدا بر عطش خاک بریخت
هفتاد و دو بار آسمان ویران شد.