*برای علمدار کربلا...

رحمت جاودانه ای مولا

قهرمان زمانه ای مولا

آفتابی به وسعت تاریخ

از کران تا کرانه ای مولا

نبض سرخ خروش خلقی تو

 غزل عارفانه ای مولا

ساقی عشق و خون حقی لبیک

تشنه کام زمانه ای مولا

خون پرواز در رگت

مرغ بی آشیانه ای مولا

تو سروش نجات انسانی 

آسمانی ترانه ای مولا

ساغر خون حق شد هر دم

رازدار شبانه ای مولا

آتش خشم سرمدی را تو

 تا سپهرش زبانه ای مولا

شاهد مرگ نوگلان بودی

  حسرت غمگنانه ای مولا

بو فضائل تویی و یار حسین 

بهترین پشتوانه ای مولا

تا کنم چاک، جامه و تن را

بهترینم بهانه ای مولا