با یاد اباالفضل دلم آسوده ست

با او دل ما را سروسری بوده ست

در حاشیه علقمه گفتم: نکند

یک عمر دو دست در تنم بیهوده ست؟!