هر چند جداست دست عباس  

دستان خداست دست عباس  

ا زبس که غریب مانده زینب  

مشغول دعاست دست عباس  

از پیکر اگر جدا افتاده  

در بحر بلاست دست عباس  

افتاده ز اسب، ماه زهر  

ای وای! کجاست دست عباس؟  

قرآن فتاده بر زمین است  

آیات شفاست دست عباس  

ای اهل حرم قرار گیرید!  

دنبال شماست دست عباس  

دستان سخاوت دست عباس  

ارکان سخاست دست عباس  

بر سینه آب، دست رد زد  

منشور وفاست دست عباس  

دست ادبش به سینه دارد  

دریای حیاست دست عباس  

مهدی، بطلب ظهور خود را  

تا رو به سماست دست عباس!