قرآن بر سر غروب

چه مقدار خون در عدم خورده باشم      که بر خاکم آیی و من مرده باشم؟     (بیدل)

چه مقدار خون خورده باشد غروب

که پیش از سحر مرده باشد غروب؟

چه مقدار آیینه ریز ریز؟

گمانم که نشمرده باشد غروب!

گمانم که بر دوش خود بی کفن

تنت را خدا برده باشد غروب

چه کرده ست با خیمه آفتاب

که از شعله آزرده باشد غروب؟

چه کرده ست سر بر سر خیزران

که قرآن به سر برده باشد غروب؟

خدا خواست با یاد آن ظهر سرخ

ازآغاز افسرده باشد غروب

زمین ناز خورشید را می کشید

مبادا که پژمرده باشد غروب!

 محرم ۱۳۸۶