شعری از محمد حسین انصاری نژاد

گل فروش

                                * نذر قاسم بن الحسن(ع)

آغوش وانکرده لبش گل فروش شد

صحرا تمام وسعتی از ناز و نوش شد

"احلی من العسل" به لبش داد بوسه ای

پیشانی سپید گل آیینه پوش شد

آغوش را گشود و به مولا نگاه کرد

باران گرفت و عشق فقط جرعه نوش شد

وقتی رکاب بوسه به پای سوار زد

غارتگر همیشه ی دل صبر و هوش شد

می دید آسمان پر بال پرنده است

از بس فرشته عرش خدا لاله پوش شد

گرگی وزید و سینه ی قاسم نشانه رفت

میدان طنین شیهه و گرد و خروش شد

ناگاه پاره پاره تمام ستاره ای

بالی زد و به دامن مولا خموش شد

                                     برازجان - تاسوعای ۷۹