تا سوز عطش فاجعه بار آمده است

دریای فرات شرمسار آمده است

با شیهه درد، ذوالجناح است مگر

کز مقتل عشق بی سوار آمده است