عالم همه خاک کربلا بایدمان       پیوسته به لب خدا خدا بایدمان

تا پاک شود زمین ز ابنای یزید         همواره حسین مقتدا بایدمان