به گونه ی ماه
          نامت زبانزد آسمانها بود
                              و پیمان برادریت
با جبل نور
       چون آیه های جهاد
                                                      محکم

***

تو آن راز رشیدی
                     که روزی فرات
                              بر لبت آورد
                                        و ساعتی بعد
                              در باران متواتر پولاد 
                                                            بریده بریده 
                                                             افشا شدی 
                                                                   و باد 
                                                  تو را با مشام خیمه گاه 
                                                                  در میان نهاد
                  و انتظار در بُهت کودکانه ی حرم
                                                           طولانی شد
تو آن راز رشیدی
              که روزی فرات
                            بر لبت آورد
                            و در کنار درک تو
                       کوه از کمر شکست

سید حسن حسینی