از مکه به سمت کربلا راه افتاد
از ملک اله سوی لا راه افتاد

توحید نشد تمام الا به حسین
دنبال حسین هم خدا راه افتاد