او غربت آفتاب را حس مي کرد


در حادثه التهاب را حس مي کرد


بيتابي کودکانش آتش مي زد


وقتي خنکاي آب را حس مي کرد