مردانه به فلب آن همه تیر زدی
با زخم چه طعنه ها به شمشیر زدی

بر هر چه که هست در نماز آخر
یک مرتبه هفتاد و دو تکبیر زدی