هم پهلوی فاطمه شکسته ست هنوز
هم دست علی به حیله بسته ست هنوز

دارند هنوز خیمه ها می سوزند
زینب به امید تو نشسته ست هنوز