انگار تمام شهر تسخیر شده
بنگاه فروش غل و زنجیر شده

از چار طرف حرمله ها آمده اند
بازار پر از نیزه و شمشیر شده