زان فتنه خونین که به بار آمده بود
خورشید«ولا» بر سر دار آمده بود
با پای برهنه دشتها را زینب
دنبال حسین(ع)، سایه‏وار آمده بود