در معركه ، تيغ سرفرازش نشكست
آن عهد كه بسته بود ،‌بازش بشكست
چون غرقه بخون ، پيكر عباسش ديـد
بشكست دلش ، ولي نمازش نشكست
***
گر سر ندهد حسين(ع) با سر چه‌كند 
با خرمن لاله هاي پرپر ،‌ چه كند
گيـرم كه به خميه مشك آبي هم بُرد
با دست بريدة ي برادر چه كند