از سمت درختان
                        تقدیم به علمدار نینوا
رد شد شبحی بی خبر از سمت درختان
باقی است سکوت خطر از سمت درختان
مثل نفس روشن یک پنجره جاری است
آرامش ما بیشتر از سمت درختان
سرشار بهار است دل بیشه روشن
با یک نفس مختصر از سمت درختان
هرچند کویر آمده تا این‌طرف کوه
سبزاست زمین با گذر از سمت درختان
فریاد زدیم: آی گل خفته ببین رود
جاری شده بار دگر از سمت درختان
گفتیم در این بیشه یخ بسته نداریم
امید بهاری مگر از سمت درختان
ناگاه میان عطش و حسرت و لبخند
برخاست صدای تبر از سمت درختان