عطش یک جرعه غم درباره ی او
فرات و علقمه آواره ی او

ببند ای دل دخیل استجابت
شبی بر غربت گهواره او