به پیش سرور خود ناز کردی
ارادت را به او ابراز کردی

بنازم بال غیرت را، شگفتا
که تا اوج عطش پرواز کردی