مى‏دیـــد ترا و کربـــلا را مى‏دیـد

 مى‏دیـــد ترا و نیزه‏هــا را مى‏دیـد

 هر وقت که لب‏هاى تـرا مى‏بوسیـد

 انگار تمـــام مــاجــرا را مى‏دیـد