یک‏سر تن بى‏سر است و یک سر گودال

 کــــوهى شـده از نیـزه و خنجر گودال

 اینجـــا همــه تیــغ‏ها معطر شــده‏انـد

 افتـــاده گلـــى محمـــدى در گـودال