بـــا هـــر تپشت شعـــر روان آوردى

 شـــور صلـــوات از آسمـــان آوردى

 در سوگ‏حسین گریـه کردى، اى چشم

 یــا نــام محمد(ص) بــه زبان آوردى

 

®¯®

 

 زینب... نـــه، ببیـن! دوباره مادر با اوست

 عباس... نــــه، آینـــه‏ى حیـدر با اوست

 اکبر... نه، بخوان در اشک خاموش حسین

 تکـــرار جوانــــى پیمبـــر بــا اوست