آن طشت که خـون‏عشق‏را مى‏نوشید

 در فهـم دلیـل خـون او مى‏کوشیــد

 آن روز شعــور خیزران جالب بـود

 انگــار لبــان وحــى را مى‏بوسیـد

 

®¯®

 

 تــا شعــر صمیمیت  انسـان خواندى

 بـى‏حنجـــره از لبــان  باران خواندى

 تـــاریـــخ قیــام انبیا  کـامـل شــد

 وقتى که بـه روى نیزه  قرآن خواندى