از بـادیه بانگ احمدى مى‏شنوم

 بر نیــزه پیام سرمـدى مى‏شنوم

 گفتنــد که بوى سیب، اما انگار

 من بـوى گل محمدى مى‏شنوم