در پشت غبـار خون و خاکستر بــود

 آشـــوب گلـو بریدن و خنجر بــود

 مـى‏سـوخت ردیف خیمه‏اى در آتش

 انـگـــار پــر عبــاى پیغمـبر بــود