آنروز كه آن فتنه به بار آمده بود 

خورشيد ولا بر سر دار آمده بود

با پاي برهنه دشت ها را زينب 

دنبال حسين سايه وار آمده بود