آن لحظه که چاک چاک شد سینه مشک

می برد فرات بر نم چشم تو رشک

از حسرت چشم های جاری شده ات

می سوخت حرم در عطش آتش و اشک