یکی می سوزد از اندوه هجران
یکی دارد ولی آتش به دامان
صدای کودکی می‌آید از دور:
عمو جانم، عمو جانم، عموجان