از کعبه صدای شیونی می آید

دستی به هوای چیدنی می آید

احرام ز کفر محض بر تن دارد

تیغی به طواف گردنی می آید .